nahoru

Všeobecné obchodní podmínky

1. Provozovatel

Provozovatelem služby je společnost MessaCorp s.r.o. (sídlem Bělohorská 266/27, 169 00 Praha 6, IČ: 24175161, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 185634) (dále jen "Provozovatel").

2. Služba

Provozovatel poskytuje službu k vytváření třídních webových stránek. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.tridnistranky.cz (dále jen "Služba").

3. Uživatel

3.1 Uživatelem se stává každá osoba po provedení registrace a úspěšném aktivování služby. Dále jen "Uživatel". Okamžikem aktivování služby vstupuje Uživatel s Provozovatelem ve smluvní vztah, který se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.2 Uživatel se zavazuje využívat Službu pouze pro účely sdílení informací s žáky nebo studenty vzdělávajícími se na školách zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "Škola"), nebo vysokých školách zřízených podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen "Vysoká škola").

4. Nabízené služby

4.1 Při registraci má Uživatel na výběr bezplatnou (základní verze) a placenou verzi (pokročilá verze) služby. Informace o podmínkách užívání těchto služeb, stejně jako o ceně za tyto služby, obdrží Uživatel při registraci služby.

4.2 V případě aktivace více pokročilých licencí za jednotnou cenu (školní licnce) se Uživatel zavazuje, že všechny takto aktivované licence bude využívat pouze pro účely sdílení informací s jedinou Školou nebo Vysokou školou.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Uživatel tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu užívání služby TřídníStránky.cz

5.2. Uživatel byl seznámen se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

5.3. Uživatel rovněž souhlasí s pořízením a uchováním zvukové nahrávky, stejně tak i elektronické komunikace a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanskoprávním řízení.

Dále vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Provozovateli, na dobu neurčitou (až do odvolání smazáním svého uživatelského účtu a a po dobu následujících 12 týdnů, kdy jsou data zálohována).

5.4. Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny osobní údaje uvedené Uživatelem shromažďovány a zpracovávány výhradně pro statistické účely a pro vnitřní potřebu správce.

5.5. Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Provozovatel se rovněž zavazuje nepředat osobní údaje Uživatele třetí straně. Jedinou výjimkou je, pokud se Uživatel v souvislosti s užíváním služby dopustí trestného činu. V tom případě mohou být osobní údaje Uživatele poskytnuty orgánům činným v trestním řízení.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel je povinen zadat při registraci pravdivé údaje (především e-mail sloužící pro vzájemnou komunikaci) a udržovat tyto údaje aktuální.

6.2 Uživatel je povinen používat službu v souladu používáním Všeobecnými obchodními podmínkami.

6.3 Uživatel nese odpovědnost za veškeré texty, obrazové a další materiály, které na svých stránkách zveřejní. Provozovatel za obsah vložený Uživateli nenese žádnou odpovědnost.

6.4. Uživateli je zakázáno:

(A) zasílat pomocí funkcí služby nevyžádanou poštu (spam),
(B) využívat poskytnutý prostor na serveru Provozovatele pro ukládání souborů bez jejich návaznosti na účel třídních stránek,
(C) registrovat více účtů jen za účelem zvýšení prostoru pro uložení fotografií a dalších souborů,
(D) úmyslně přetěžovat službu, narušovat její chod a nebo službu jinak zneužívat,
(E) použít službu pro vytvoření firemních stránek a nebo stránek živnostníka a
(F) použít službu za jiným účelem, než jsou stránky školní třídy
(G) využívat Službu k jakýmkoliv komerčním účelům, zejména k nabízení služeb a zboží.

6.5. Uživateli je zakázáno vkládat na stránky:

(A) obsah, který není v souladu s platnými zákony České republiky a mezinárodním právem,
(B) obsah, který porušuje autorský zákon (nebo jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální kopie filmů, hudby a softwaru),
(C) erotický, pornografický a další obsah, který je určen jen osobám starším 18-ti let,
(D) obsah urážlivý, hrubý a nemorální,
(E) obsah podněcující zločinnost, násilí a rasovou nebo jinou nesnášenlivost,
(F) obsah, který poškozuje jméno služby a nebo jejího Provozovatele,
(G) velké množství odkazů (vytváření odkazových farem),
(H) obsah propagující a nabízející výrobky nebo služby (ať už formou inzerátů nebo ceníků) a
(I) reklamní sdělení (to se vztahuje na veškeré formy reklamy, i té, za kterou Uživatel nedostává zaplaceno - výměnné reklamní systémy apod.).

7. Práva a povinnosti Provozovatele

7.1 Provozovatel je povinen zacházet s osobními údaji Uživatele tak, jak mu ukládá zákon (více v části "5. Souhlas se zpracováním osobních údajů").

7.2 Provozovatel má právo na změnu těchto podmínek. O všech případných změnách bude Uživatel informován prostřednictvím elektronické pošty nejméně X dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud Uživatel návrh na změnu těchto podmínek, platí, že návrh na změnu přijal. V případě odmítnutí této změny bude Služba klientovi ukončena ke dni nabytí jejich účinnosti.

7.3 Provozovatel má právo bez udání důvodu vyřadit stránky Uživatele ze služby.

8. Ukončení služby

8.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Uživateli použitím služeb třetích stran a to přímo, nepřímo nebo náhodně ve spojitosti se službou TřídníStránky.cz. Není odpovědný za škody způsobené Uživateli nebo třetí straně v důsledku nemožnosti použít službu a to jak v přímém či nepřímém spojení s touto událostí.

8.2 Služby jsou poskytovány tak, jak jsou, a Provozovatel Uživateli v souvislosti se službami neposkytuje žádnou záruku. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

8.3 Provozovatel zejména netvrdí a neujišťuje Uživatele o tom, že:
(A) používané služby a jejich používání budou splňovat jeho požadavky,
(B) budete moci služby používat nepřetržitě, včas, bezpečně a bez chyb,
(C) informace, které získáte jako výsledek používání služeb, budou přesné nebo spolehlivé, a
(D) vady v provozu nebo funkčnosti softwaru, jenž mu bude poskytnut jako součást služeb, budou odstraněny.

8.4 Pokud nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách, pak se na služby nevztahují žádné další podmínky a záruky včetně předpokládaných podmínek a záruk za dostatečnou kvalitu, vhodnost k určitému účelu nebo soulad s popisem.

8.5 Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a nevratně pozastavit nebo smazat kterékoli stránky služby TřídníStránky.cz a zakázat Uživateli přístup k používání služby TřídníStránky.cz, zejména (nejen) pokud Uživatel poruší Všeobecné obchodní podmínky. Všechna rozhodnutí o učinění podobných opatření jsou zcela na Provozovateli.

8.6 V případě ukončení Služby aktivované na základě pokročilé licence z důvodu porušení Všeobecných obchodních podmínek nenáleží Uživateli žádná finanční náhrada.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby a Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu vzniklé škody.

9.2 Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami, nemá nárok na užívání služby.

9.3 Souhlasem s těmito podmínkami dává Uživatel najevo, že je přijímá v celém rozsahu. Zároveň Uživatel potvrzuje, že podmínky četl a porozuměl jim. V případě nejasností v kterémkoliv bodě je Uživatel povinen před přijetím podmínek kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře.

9.4 Veškeré smluvní vztahy uzavřené podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

9.4 Tyto podmínky jsou účinné od 25. 8. 2013 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné podmínky z 27. 6. 2012.